از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
پنج شنبه ٢ خرداد ١٣٩٨
  
  
  
استان
  
  
حوزه متولی
  
موضوع خبر
  
کلمات کلیدی
شمارش= 6047
  
1398/03/01گلستانN-980301-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, مصالح ساختمانی, سیل

​سیل،گلستان،بنیادمسکن

  
1398/03/01عمومیN-980301-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل
بازسازی،سیل،وزارت کشور
  
1398/03/01ایلامN-980301-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل, آواربرداری

​سیل،ایلام

  
1398/03/01عمومیN-980301-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل, تفاهم نامه, مصالح ساختمانی

​سیل،مصالح ساختمانی،بنیادمسکن،تابش

  
1398/02/31خراسان شمالیN-980231-05معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،بازسازی،خراسان شمالی​

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/9.jpg
  
1398/02/31لرستانN-980231-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, ایمن سازی

​بازسازی،سیل،لرستان

  
1398/02/31کهگیلویه بویراحمدN-980231-03معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییسیل, جابجایی روستا

​بنیادمسکن،کهکیلویه و بویراحمد

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/16.JPG
  
1398/02/31سمنانN-980231-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل, رانش زمین

​کالپوش،سمنان

  
1398/02/31کهگیلویه بویراحمدN-980231-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی

​مقاوم سازی،کهکیلویه و بویراحمد،بنیادمسکن

  
1398/02/30سمنانN-980230-16معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمسکن روستایی, مسکن مهر

​سمنان،بنیادمسکن

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/5.jpg
  
1398/02/30ایلامN-980230-15معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, اعتبارات, سیل

​سیل،اعتبارات،ایلام

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%B3%DB%8C%D9%84/11.jpg
  
1398/02/30ایلامN-980230-14معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل, خسارت

​سیل،بنیادمسکن،ایلام

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/moghavem6.jpg
  
1398/02/30مازندرانN-980230-13معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل

​سیل،مازندران،بنیادمسکن​

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/Azsharghi.jpg
  
1398/02/30عمومیN-980230-12معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​بازسازی،سیل،بنیاد مسکن،وام

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/vam3.bmp
  
1398/02/30عمومیN-980230-11معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییوام و تسهیلات, سیل

​سیل،وام،وزارت کشور،بنیادمسکن​

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/5.jpg
  
1398/02/30عمومیN-980230-10معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل, تفاهم نامه

​بازسازی،سیل،تفاهمنامه،بنیادمسکن،ستاداجرایی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/7.jpg
  
1398/02/30عمومیN-980230-09معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل

​​سیل،بازسازی،تفاهمنامه

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/000212.jpg
  
1398/02/30عمومیN-980230-08معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل, تفاهم نامه

​ستاداجرایی،بنیادمسکن،وام

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/OLD_PIC/%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5/Tabesh7.jpg
  
1398/02/30عمومیN-980230-07معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل, تفاهم نامه

ستاداجرایی،بنیادمسکن،بازسازی

  
1398/02/30عمومیN-980230-06معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییمقاوم سازی, مسکن روستایی, وام و تسهیلات

​مسکن روستایی،بنیادمسکن ، وام

  
1398/02/30عمومیN-980230-05معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل

​وام،تابش،بنیادمسکن

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/21.jpg
  
1398/02/30خراسان رضویN-980230-04معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, مقاوم سازی, نوسازی بافت فرسوده, اعتبارات

​خراسان رضوی،سیل،​بردسکن​

  
1398/02/30کهگیلویه بویراحمدN-980230-03معاونت عمران روستاییاحداث پارک محلی

​کهکیلویه،بنیادمسکن

  
1398/02/30خراسان شمالیN-980230-02معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییرانش زمین

رانش،خراسان شمالی

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D9%88%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA/4.jpg
  
1398/02/30گلستانN-980230-01معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, وام و تسهیلات, سیل

​سیل،بازسازی،گلستان

  
1398/02/29خوزستانN-980229-21معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،خوزستان،شوشتر

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/02.jpg
  
1398/02/29لرستانN-980229-20معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل

​سیل،لرستان​

  
1398/02/29خراسان جنوبیN-980229-19معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل, آواربرداری

​خراسان جنوبی، سیل،

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib/%D8%B3%DB%8C%D9%84/21.jpg
  
1398/02/29خوزستانN-980229-18معاونت امور بازسازی و مسکن روستاییبازسازی, سیل, تعیین خسارت

​سیل،خوزستان،

  
1398/02/29یزدN-980229-17معاونت عمران روستاییطرح هادی, آسفالت

​آسفالت،میبد

1 - 30بعدی