بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
سال مهار تورم و رشد تولید

انتشارات بنیاد مسکن

ردیف عنوان کتاب بهاء (ریال)
1 آثار برگزیده اولین مسابقه عکس خانه های روستایی 2,500,000
2 آثار برگزیده دومین مسابقه عکس خانه های روستایی 2,500,000
3 آثار برگزیده سومین مسابقه عکس سیلاب 97-98 2,500,000
4 آسیب شناسی معماری روستایی 500,000
5 ارائه روشهای مناسب در استفاده از مصالح بوم آورد 500,000
6 ارزشیابی اثرات اجرای طرح هادی روستایی 500,000
7 الگوها و روشهای آماده سازی اراضی روستایی 500,000
8 بازخوانی بازسازی مسکن در مناطق زلزله زده لرستان در زلزله 85 دشت سیلاخور  1,000,000
9 برنامه ریزی توسعه یکپارچه محلی- چارچوب نظری و عملیاتی برای ایران 1,000,000
10 برنامه ریزی کالبدی  فضایی در راستای توسعه پایدار منظومه های روستایی شهری 1,000,000
11 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  ازغد (استان خراسان رضوی) 500,000
12 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  اسپیدان (استان خراسان) 500,000
13 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  اسلاميه (استان یزد) 500,000
14 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  اورامان تخت (استان کردستان) 500,000
15 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  انجدان (استان مرکزی) 500,000
16 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  جواهرده (استان مازندران) 500,000
17 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  خور (استان خراسان جنوبی) 500,000
18 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  درس جین (استان زنجان) 500,000
19 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  دره برزرود (استان اصفهان) 500,000
20 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  رویین (خراسان شمالی) 500,000
21 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  ریاب (استان خراسان رضوی) 500,000
22 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  زنوزق (استان آذربایجان شرقی) 500,000
23 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  زیارت (استان گلستان) 500,000
24 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  سیمین ابرو (استان همدان) 500,000
25 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  شمسی(استان یزد) 500,000
26 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  شمشیر(استان کردستان) 500,000
27 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده – عنبران علیا (استان اردبیل) 500,000
28 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  فارسیان (استان گلستان) 500,000
29 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  فورگ (استان خراسان جنوبی) 500,000
30 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  قلعه بالا (استان سمنان) 500,000
31 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  قلعه نو (استان سیستان و بلوچستان) 500,000
32 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  قلعه نوخرقان (استان سمنان) 500,000
33 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  کزج (استان اردبیل) 500,000
34 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  کندلوس (استان مازندران) 500,000
35 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  كنگ (استان خراسان رضوی) 500,000
  یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  گشانی(استان همدان) 500,000
37 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  لافت (استان هرمزگان) 500,000
38 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  وركانه (استان همدان) 500,000
39 یادگاری از گذشته میراثی برای آینده -  هجیج (استان کردستان) 500,000
40 تجارب و رویکردهای مرمت و احیا روستاهای تاریخی در ایران و جهان- جلد اول 1,000,000
41 تجارب و رویکردهای مرمت و احیا روستاهای تاریخی در ایران و جهان- جلد دوم 1,000,000
42 تحلیل مشارکت مردم در طرحهای بازسازی مناطق روستایی و راهکارهای ارتقا مشارکت 1,000,000
43 جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه البرز جنوبی 1,000,000
44 جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه جنوب غرب 1,000,000
45 جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه خراسان 1,000,000
46 جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه زاگرس 1,000,000
47 جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه ساحلی شمال 1,000,000
48 جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه شمال غرب 1,000,000
49 جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه فارس 1,000,000
50 جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه ساحلی جنوب 1,000,000
51 جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه جنوب شرق 1,000,000
52 جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه مرکزی 1,000,000
53 جستاری در بافت کالبدی روستایی منطقه شمال غرب 1,000,000
54 حفاظت و توسعه در بافتهای باارزش 500,000
55 خانه های روستایی ایران 1,000,000
56 راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه البرز جنوبی 1,000,000
57 راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه جنوب غرب 1,000,000
58 راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه خراسان 1,000,000
59 راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه شمال غرب 1,000,000
60 راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه زاگرس 1,000,000
61 راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه ساحلی شمال 1,000,000
62 راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه جنوب شرق 1,000,000
63 راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه مرکزی 1,000,000
64 راهنمای توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی منطقه فارس 1,000,000
65 راهنمای طراحی فضاهای معیشتی در مسکن روستایی 500,000
66 راهنمای مطالعات حوزه نفوذ نقاط روستایی 500,000
67 راهنمای مطالعات شبکه معابر روستایی 500,000
68 راهنمای مطالعات کاربری زمین روستایی 500,000
69 راهنمای اجرایی و جزییات عایق کاری حرارتی پوسته ساختمانهای روستایی 500,000
70 روستاهای تاریخی ایران – جلد اول 3,000,000
71 روستاهای تاریخی ایران – جلد دوم 3,000,000
72 سرپناه پس از سانحه 500,000
73 شالوده مکان یابی استقرار روستاهای جدید 500,000
74 گونه شناسی مسکن روستایی استان بوشهر 1,000,000
75 گونه شناسی مسکن روستایی استان زنجان 1,000,000
76 گونه شناسی مسکن روستایی استان فارس 1,000,000
77 گونه شناسی مسکن روستایی استان قزوین 1,000,000
78 گونه شناسی مسکن روستایی استان کردستان 1,000,000
79 گونه شناسی مسکن روستایی استان کرمان 1,000,000
80 گونه شناسی مسکن روستایی استان گیلان 1,000,000
81 گونه شناسی مسکن روستایی استان گلستان 1,000,000
82 گونه شناسی مسکن روستایی استان مازندران 1,000,000
83 گونه شناسی مسکن روستایی استان مرکزی 1,000,000
84 گونه شناسی مسکن روستایی استان هرمزگان 1,000,000
85 گونه شناسی مسکن روستایی استان یزد 1,000,000
86 مستندسازی فرایند اسکان موقت پس از زلزله 1382 بم 500,000
87 مستندسازی نقش و عملکرد دولت ها، موسسات بین المللی و نهادهای کمک رسان در بازسازی پس از زلزله 1382 بم 500,000
88 مستندسازی فرایند طراحی پس از زلزله 1382 بم (با تاکید بر بخش مسکن) 500,000
89 مستند تصویری مساجد و اماکن متبرکه بم و بروات 1,000,000
90 ملاحظاتی بر جابه جایی سکونتگاههای روستایی 500,000

موضوع :
  • لیست انتشارات بنیاد مسکن - قیمت - کتابهای موجود