دفتر امور مجامع
معرفی و اهم وظایف:

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف ساخت مسکن برای محرومین کشور و بازسازی مساکن آسیب دیده از سوانح طبیعی بویژه در مناطق روستایی و سایر مأموریتهای مرتبط با این رسالت و با حضور در اقصی نقاط کشور در قالب ادارات کل ، شرکتها و سازمانهای تابعه ، یکی از بزرگترین ساختارهای اجرایی کشور بویژه در حوزه مدیریت بحران را در اختیار داشته و از طریق شرکتهای تابعه از ابعاد اجرای پروژه های غیرانتفاعی و انتفاعی با هدف رفع محرومیت ، بازسازی و تدارک منابع مالی ، ایفای مسئولیت می نماید.

سیاست گذاری ; ، بودجه ریزی ، گزارشگری مالی ، نظارت و پایش عملکرد ، پیگیری و اعمال سیاست های ابلاغی دفتر مقام معظم رهبری و اجرای دقیق اصول حاکمیت شرکتی در شرکت های تحت پوشش بنیاد وظیفه خطیری است که طی سالهای متمادی ، دفتر امور مجامع و شرکتها همواره عهده دار آن بوده و تلاش نموده است وظایف و مسئولیت های اخیر را به نحو مؤثر ایفاء نماید.

;برگزاری به هنگام مجامع عمومی سالانه ، ابلاغ سالانه سیاست های کلی بنیاد در امر شرکت داری ، مدیریت بودجه ریزی شرکتها اعم از تنظیم و ابلاغ سیاستها ، اهداف و دستورالعملها، تصویب و پایش روند اجرا ، حسابرسی عملیاتی تمامی شرکتها با هدف شناسایی نقاط ضعف و مستعد بهبود ; مستمر جریان تصمیم گیری و عملیات اجرا ، توسعه مستمر شفافیت در عملکرد مالی که با کاهش سالانه ایرادات و ابهامات صورتهای مالی در قالب گزارشات بازرس قانونی و حسابرس مستقل منعکس می باشد و بویژه گزارش اظهارنظر مطلوب صورتهای مالی تلفیقی بنیاد مسکن برای یازدهمین سال متوالی ، بخشی از توفیقات حاصله در این مهم می باشد. این دفتر با بهره گیری از واحد حسابرسی داخلی با هدف ایجاد شفافیت حداکثری در حسابهای کلیه استانهای تابعه و پایش مستمر آن در قالب بررسیهای میدانی و در بازه های زمانی 6 ، 9 و 12 ماهه از طریق تبادل اطلاعات و مراجعه حضوری تیم واحد حسابرسی داخلی به ادارات کل استانها و به صورت شبکه ای به صورت برخط، پایش مستمر و دائمی عملیات مالی ادارات کل را عهده دار می باشد.

با توجه به جایگاه دفتر امور مجامع ; در هدایت و راهبری شرکتهای تابعه ، ضمن ارائه پیشنهادات لازم به ریاست محترم بنیاد و کسب نظر ایشان در جهت ایجاد نظام سازمانی ، در قالب ارائه شیوه های کسب و کار ، شناسایی تهدیدها و فرصتها و اجرای اصول و چارچوبهای نظام راهبری مطلوب در شرکتهای مزبور اقدام نموده است. در راستای وظایف ذاتی دفتر امور شرکتها و مجامع و با جمعبندی سیاستها و اهداف سازمانی بنیاد مسکن در هدایت و راهبری شرکتها و واحدهای تابعه استانی ، در سال مالی 1399 برنامه ها و اقدامات زیر مورد اقدام واقع گردید :

1- برگزاری جلسات مجامع عمومی :
در سال مالی 1399 و بر اساس برنامه زمانبندی و هماهنگی قبلی و ابلاغ دستورالعملهای مورد لزوم به شرکتهای تابعه و پیگیری استقرار تیم های حسابرسی مؤسسه حسابرسی مفید راهبر ( به عنوان بازرس قانونی ) و نهایتاً اخذ گزارشات حسابرسی شرکتهای تابعه ، جلسات مجامع عمومی آنها برای رسیدگی صورتهای مالی سال 1398 ، با هدف اتخاذ تصمیم و رفع موانع اجرایی موجود در فعالیت شرکتها و ایجاد شفافیت حداکثری در حسابهای آنها مورد اقدام واقع و از تعداد 37 شرکت اصلی و فرعی تابعه (12 شرکت اصلی و 25 شرکت فرعی ) جمعاً 27 گزارش مقبول ( معادل 73%) و 10 گزارش مشروط ( معادل 27%) اخذ گردیده است که این نسبت در مجموع شرکتهای اصلی به ترتیب شامل 83% گزارش مقبول و 17% گزارش مشروط می باشد.

2- برگزاری جلسات کمیته بهبود و اصلاح عملکرد بنیاد :
در تداوم روند سنوات اخیر که پس از تشکیل کمیته بهبود و اصلاح عملکرد بنیاد که با هدف شفاف سازی حداکثری در حسابها و فعالیتهای واحدهای تابعه استانی بنیاد و با عضویت معاون محترم پشتیبانی و امور هماهنگی استانهای بنیاد ، مدیرکل و مشاور ریاست بنیاد در
امور شرکتها و مجامع ، مدیرکل محترم امور مالی بنیاد و مدیران محترم مؤسسه حسابرسی مفید راهبر تشکیل گردید ، در سال مالی 1399 با توجه به سیاستهای کلان بنیاد در ارائه هرچه بهتر و شفاف تر حسابهای استانی به منظور تلفیق در حسابهای تلفیقی بنیاد مسکن ، نسبت به اعزام تیم های حسابرسی داخلی و تعامل بیش از پیش واحدهای تابعه استانی با واحد حسابرسی داخلی بنیاد ، بر اساس بررسیهای میدانی و دوره ای در بازه های زمانی 6 ، 9 و 12 ماهه نسبت به اعمال فرآیندهای تعریف شده اقدام و موانع و ابهامات استخراجی از طریق تعامل با معاون پشتیبانی استانهای تابعه مورد اقدام و پیگیری واقع و اسناد مالی اصلاحی در مقاطع مختلف سال با هدف شفافیت بیشتر حسابهای استانهای مزبور و قبل از انجام فرآیند حسابرسی عملکرد سال موصوف مورد اقدام و جلسات کمیته معنونه به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بندهای گزارشات بازرس قانونی هر استان با جدیت و در محل دفتر مرکزی ادارات کل استانهای مربوط و بعضاً در دفتر مرکزی بنیاد مسکن برگزار و کلیه صورتجلسات مربوطه ابلاغ و اجرای مصوبات کمیته از طرق واحد حسابرسی داخلی ; و دفتر امور مجامع مورد رصد و پیگیری مستمر قرار گرفته که نهایتاً منجر به اخذ 91% گزارش مقبول در گزارشات بازرس قانونی ستاد مرکزی و استانهای تابعه بنیاد ( جمعاً 32 واحد تابعه ) گردیده است.

3- برگزاری جلسه شورای محترم مرکزی بنیاد :
با توجه به اقدامات بعمل آمده و به منظور تهیه و تنظیم گزارش تلفیقی سال مالی 1398 بنیاد مسکن متشکل از واحدهای تابعه استانی و شرکتهای تابعه ، کلیه گزارشات حسابرسی واحدهای مزبور در مرکز تجمیع و پس از تلفیق در حسابهای بنیاد مرکز ، مورد رسیدگی بازرسان قانونی مستقر در دفتر مرکزی بنیاد واقع و پس ازا نجام فرآیند رسیدگی های میدانی مؤسسه حسابرسی مفید راهبر ، منجر به اظهارنظر مقبول نسبت به صورتهای مالی تلفیقی بنیاد برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 برای یازدهمین سال متوالی گردیده که برگ زرینی در کارنامه افتخارات بنیاد طی سنوات اخیر می باشد با توجه به مجموع شرکتهای اصلی و فرعی ، واحدهای تابعه استانی و ستاد مرکزی بنیاد جمعاً 69 واحد ( شامل 37 شرکت اصلی و فرعی و 32 مرکز استانی و ستاد مرکزی ) ، مراتب منجر به اخذ 81% گزارشات مقبول ( معادل 55 واحد تابعه ) ، 17% گزارشات مشروط ( معادل 12 واحد تابعه ) و 2% گزارش عدم اظهارنظر ( معادل 1 واحد تابعه ) گردیده است. مصوبات شورای محترم مرکزی و تکالیف تعیینی در خصوص گزارش صورتهای مالی تلفیقی در قالب ابلاغیه ریاست محترم بنیاد به معاونت محترم پشتیبانی و امور هماهنگی استانهای بنیاد ، ابلاغ و اجرای مراتب تحت پیگیری می باشد.

4- برگزاری جلسات مجامع عمومی بودجه شرکتهای تابعه :
بر اساس رویه موردعمل هر ساله دفتر امور شرکتها و مجامع ، دستورالعمل تدوین و تنظیم بودجه شرکتهای تابعه بر اساس سیاستها ، اهداف و برنامه های بنیاد مسکن و با پیشرو قراردادن منویات رهبر معظم انقلاب و ; با هدف حفظ جایگاه شایسته و ارزشمند بنیاد مسکن و ملحوظ داشتن شعار سال ، تهیه و در قالب فرمهای تنظیم بودجه جامع شرکتهای تابعه و در آبانماه سال 1398 برای سال مالی 1399 به کلیه شرکتهای تابعه ابلاغ و روند تنظیم بودجه مورد پیگیری و در موارد لازم اصلاح و در تعامل با شرکتهای مربوط نهایی گردید. نهایتاً حسب برنامه زمانبندی برگزاری جلسات مجامع عمومی بودجه مجامع مربوط برگزار و درآمدها و هزینه ها و همچنین سود پیشنهادی هیأت مدیره شرکتهای تابعه ، تصویب و به کلیه شرکتهای مزبور ابلاغ گردید.

5- فعالیتهای واحد حسابرسی داخلی :
در راستای تشکیل واحد حسابرسی داخلی بنیاد مسکن در سال 1385 که زیر نظر مستقیم دفتر امور شرکتها و مجامع فعالیت می نماید ، فرآیند نظارت بر تدوین ، استقرار و اعمال کنترلهای داخلی مطمئن و نظام مند در شرکتها و بویژه ادارات کل استانی مورد اقدام و رصد کامل قرار گرفته و علاوه بر ارائه مشاوره های لازم به آنها در تدوین و استقرار نظام کنترلهای داخلی ، حضور مستمر حسابرسان داخلی در واحدهای تابعه استانی و بررسی عملیات جاری و سنواتی ، منجر به تهیه و تنظیم و ارائه گزارشات دوره ای از رسیدگی های میدانی صورت گرفته در جهت بهبود وضعیت فعالیت آنها به ریاست محترم بنیاد و معاونت محترم پشتیبانی و امور هماهنگی استانها و مدیرکل محترم استان مربوطه ذیربط گردیده است که طی دو سال اخیر با توجه به شیوع بیماری منحوس کرونا ; و برنامه ریزی انجام شده و بهره گیری از فناوریهای رایانه ای ، فرآیند بررسی ، رسیدگی ، استخراج و احصاء گزارشات دوره ای حتی المقدور به صورت غیرحضوری و با بررسیهای میدانی مدارک در مرکز و رفع ابهامات به صورت تلفنی صورت گرفته است.

فرآیند حسابرسی داخلی در تکمیل و بررسی مصوبات کمیته بهبود و اصلاح عملکرد بنیاد ( بعنوان مجمع عمومی واحدهای تابعه استانی) در سال مالی 1398 و از 32 استان تابعه و مرکز ، منجر به کسب 91% اظهارنظر مقبول ، 6% مشروط ; و 3% عدم اظهارنظر گردیده است که حاکی از عملکرد درخشان در کسب گزارشات دارای کیفیت مطلوب می باشد. نظر به اینکه کیفیت گزارشات مالی و حسابرسی شرکتها همه ساله تحت نظارت و پایش معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری نیز می باشد ، ابلاغ ، پیگیری و گزارش نتایج حاصله به معاونت مذکور ، یکی از دغدغه های با اهمیت این دفتر در طول سال و تعمیق ظرفیت پاسخگویی به ارکان عالی بنیاد نسبت به عملکرد مالی شرکتها بوده و می باشد.

6- انجام فرآیند حسابرسی عملیاتی :
طی سالهای اخیر و با عنایت به ابلاغیه های معاونت محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری و مکاتبات مؤسسه حسابرسی مفید راهبر در معرفی شرکتهای اصلی و فرعی تحت پوشش بنیاد مسکن ، به منظور ساماندهی و شفافیت حداکثری فعالیت واحدهای تحت پوشش ، فرآیند حسابرسی عملیاتی و پیگیری بازخوردهای آن در واحدهای مزبور مورد اقدام واقع و با شناسایی نقاط ضعف و مستعد بهبود ، انجام عملیات حسابرسی عملیاتی در تمامی شرکتها محقق و نتایج حاصله در قالب گزارشات متبرجه ، ضمن تحلیل محتوا ; جهت بکارگیری و اجرای موارد به شرکتها ابلاغ گردید.
7- پروژه های در دست اجرای بنیاد در حوزه شرکتهای تحت پوشش:
طی سنوات اخیر ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با هدف ساماندهی و بهبود مؤلفه های هدایت و راهبری در کلیه واحدهای تحت پوشش بنیاد مسکن ( شرکتها و ادارات کل استانها ) ، اقدامات گسترده ای در زمینه های مختلف به شرح ذیل صورت داده است :
1-7) پروژه شاخص های کلیدی در راستای تحقق اصول موضوعه فعالیتهای اقتصادی
2-7) پروژه تدوین شاخصهای بهره وری و استقرار نظام اردقاء بهره وری
3-7) پروژه تهیه و تدوین سند راهبردی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
4-7) پروژه تهیه نقشه راه کسب و کار در شرکتهای هلدینگ
5-7) پروژه نظامنامه راهبری مطلوب ( ابلاغی از سوی دفتر مقام معظم رهبری )
6-7) پروژه ارزیابی نظام آموزشی و توانمندسازی کارکنان بنیاد مسکن
7-7) پروژه جایزه ملی تعالی و پیشرفت
8-7) پروژه نظام سلامت اداری و مالی و تعالی سازمانی
9-7) همکاری بین نهادها
10-7) تعالی سازمانی
11-7) اقتصاد مقاومتی
12-7) نظام راهبردی در شرکتهای تحت مدیریت نهادها
13-7) حسابرسی عملیاتی
امید است با اعمال نتایج حاصل از پروژه های موصوف ، شاهد دستاوردهای مؤثری در حوزه عملکردی شرکتها در سنوات آتی باشیم.