واحد حسابرسی داخلی

این واحد با برخورداری از یک تیم حسابرسی مجرب و از سال 1385 بر اساس پیشنهاد مؤسسه حسابرسی مفید راهبر و دستور مستقیم ریاست محترم بنیاد و زیر نظر مستقیم دفتر امور شرکتها و مجامع، عهده دار مسئولیت نظارت بر تدوین ، استقرار و اعمال کنترل های داخلی مطمئن و نظام مند در شرکتها و ادارات کل استانی و شهرستانها گردید.

شرح وظایف واحد حسابرسی داخلی :

  • ارائه مشاوره های لازم به شرکت ها و مدیریت های استانی در تدوین و استقرار نظام کنترل داخلی
  • حضور مستمر در شرکتها و واحدهای تابعه استانی، جهت رسیدگی به عملیات جاری و سنواتی وحصول اطمینان از اعمال مناسب کنترل داخلی
  • ارائه گزارشات دوره ای از رسیدگی های صورت گرفته مشتمل بر پیشنهادات اجرایی بهبود وضعیت فعالیت واحدهای تابعه به عنوان ریاست محترم بنیاد
  • پیگیری رفع ایرادات و ابهامات مورد توجه حسابرسان مستقل و بازرسین قانونی ،نسبت به عملکرد شرکتها و واحدهای استانی .
  • تنظیم تعاملات فیما بین شرکت ها و واحدهای استانی با حسابرس مستقل و بازرس قانونی و مدیریت بر تداوم افزایش کیفیت صورت های مالی تلفیقی بنیاد